Adresa: str. 13 decembrie, nr. 125, Brasov

SCOPUL, OBIECTIVELE ȘI ACTIVITĂȚILE A.S.E.P.E

.......

Art. 7. Scopul principal Asociației ASEPE îl reprezintă promovarea și susținerea excelenței și performanței în educație.

Art. 8. Beneficiarii activității Asociației ,,ASEPE” sunt copiii, elevii și cadrele didactice și didactice auxiliare din Centrul de Excelență Brașov, în special, și copiii, elevii și cadrele didactice și didactice auxiliare din toate unitățile de învățământ preuniversitar, în general.

Art. 9. În vederea îndeplinirii scopului său, ASOCIAȚIA ASEPE își propune realizarea următoarelor obiective:

 1. Stimularea elevilor capabili de performanță și a cadrelor didactice implicate în acest demers prin:
 • oferirea posibilității activării în condiții deosebite într-un centru de excelență, atât pe discipline și ani de studiu cat și inter și transdisciplinar;
 • oferirea unor burse de studiu, distincții și premii;
 1. Organizarea de manifestări științifice (congrese, conferințe, simpozioane, seminarii, colocvii, târguri, expoziții, festivaluri, concerte, cenacluri sau alte reuniuni), in scopul promovării excelenței și performanței în educație;
 2. Formarea profesională a cadrelor didactice;
 3. Facilitarea accesului la informare al membrilor Asociației și a altor cadre didactice interesate cu privire la studii, cercetări cercetari, burse, cursuri de pregătire și informare în domeniile de interes pentru asociație pentru asociatie;
 4. Oferirea unor distincții și premii cadrelor didactice
 5. Înființarea și susținerea unui club pentru întrunirile membrilor Asociației, precum și pentru invitații acestora;
 6. Dezvoltarea de parteneriate strategice, prin intermediul proiectelor și programelor locale, naționale și internaționale;
 7. Colaborarea și/sau asocierea cu structuri similare sau alte persoane juridice din țară și străinătate, în vederea realizării, scopului și obiectivelor Asociatiei;
 8. Editarea, susținerea și promovarea unor lucrari și/sau alte publicații, inclusiv publicații sub egida Asociației;
 9. Promovarea intereselor ASOCIAȚIEI ASEPE și ale membrilor săi pe lângă organismele guvernamentale, ale administrației de stat sau pe lângă instituțiile publice din România și din strainatate, interese legate de activități ce au în vedere realizarea scopului Asociației;
 10. Promovarea bunelor practici în educatie, valorizarea experienței cadrelor didactice în vederea protejarii valorilor educaționale românești a imaginii cadrului didactic în societate;
 11. Identificarea și atragerea de resurse financiare, materiale, umane în vederea îndeplinirii obiectivelor Asociației, în conformitate cu prevederile legale în materie și ale prezentului statut;
 12. Colaborarea cu reprezentanții administrațiilor locale, inspectoratelor școlare și a altor instituții, fundații, asociații etc, pentru realizarea de proiecte și programe educaționale;
 13. Achiziționarea unor dotări necesare realizării scopului Asociației în interesul membrilor acesteia precum și în interesul altor persoane care activeaza în domeniul educațional;
 14. Realizarea oricăror altor activități care servesc îndeplinirii scopului și obiectivelor Asociației;

Art. 10. În vederea realizării acestor obiective, precum și a priorităților pe termen scurt și mediu dispuse prin rezoluțiile Consiliului Director, Asociația își propune să desfășoare activități precum:

 • implicarea pro activă în activitatea Centrului de Excelență Brașov;
 • organizarea de congrese, conferințe, simpozioane, seminarii, colocvii, târguri, expoziții, festivaluri, concerte, cenacluri, ateliere de studii, editări și popularizări de publicații etc;
 • organizarea unor campanii de strângere de fonduri, publicații și de alte materiale;
 • organizarea de activități de promovare și diseminare, potrivit legii;
 • dezvoltarea de proiecte/programe proprii și în regim de parteneriat cu autorități publice și/sau instituții din țară și străinătate;
 • efectuarea de studii pentru identificarea și mobilizarea resurselor educaționale la nivel local și național;
 • producerea și difuzarea de materiale didactice, materiale auxiliare, mijloace de învățământ;
 • inițierea și organizarea de concursuri la nivel național și internațional pe teme legate de obiectul său de activitate;
 • acordarea de premii, diplome și distincții pentru merite deosebite;
 • întreținerea de relații cu organizații și instituții interne și internaționale în domeniu;
 • editarea unui buletin propriu și a unor lucrări de interes, în domeniul educatiei;
 • avansarea, realizarea și susținerea oricărei alte activități care concură la realizarea scopului propus de asociație și care nu contravin ordinii de

Art. 11. Activitățile enumerate mai sus precum și altele având aceeași natura și scop, pot fi organizate și desfășurate în spații imobiliare diferite de sediul social al Asociației.

Art. 12. Pentru desfășurarea în bune condiții a activităților sale, Asociația poate angaja, permanent sau temporar, personal științific și administrativ.

Art. 13. ASOCIAȚIA ASEPE își poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un numar minim de 3 membri, organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al ASOCIAȚIEI ASEPE.

......

Căutare